Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling.                                                                  

Afholdes i Lunderskovhallen tirsdag den 6. november kl 19:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Valg (dirigenten afgør valgform):
a) Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer:
(Hvis der er et lige antal bestyrelsesmedlemmer, er halvdelen på valg hvert år.
Hvis der er et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, er en under halvdelen på valg
hvert andet år.)
b) Valg af 1 suppleant (hvert år)
c) Valg af 1 bilagskontrollant (hvert år).
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.