Vedtægter

Lunderskov Tennisklub

 

 §1. Navn og formål

Klubbens navn er Lunderskov Tennisklub.
Dens formål er at udbrede kendskabet til tennisspillet og at fremme medlemmernes udøvelse af spillet.
Klubben har hjemsted i Kolding Kommune.

§2. Medlemskab

Som medlem af klubben kan optages enhver, der ønsker at arbejde i overensstemmelse med formålet.
Medlemmer er underkastet klubbens love samt de af bestyrelsen givne ordensregler og anvisninger.
Såfremt der fra medlemmers side gøres indsigelser imod et medlems optagelse i klubben, skal optagelsen
godkendes på bestyrelsesmøde.
Enhver person kan optages som medlem, når flertallet af bestyrelsen intet har at indvende mod optagelsen. Nægter bestyrelsen at optage nogen som medlem, skal sagen, såfremt vedkommende ønsker det, forelægges den førstkommende generalforsamling til afgørelse.

§3. Indmeldelse.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen (kassereren).
Indmeldelse er bindende for 1 sæson, som er kalenderåret.

§4. Kontingent.

Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet.
Kontingentet forfalder ved påkrav og bliver opkrævet af bestyrelsen.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§5. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Generalforsamlingen indkaldes ved bekendtgørelse på hjemmesiden, i klubbens nyhedsbrev og evt. i lokalavis med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af november. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Valg (dirigenten afgør valgform):

1. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer:

(Hvis der er et lige antal bestyrelsesmedlemmer, er halvdelen på valg hvert år).
(Hvis der er et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, er en under halvdelen på valg hvert andet år.)

2. Valg af 1 suppleant (hvert år).

3. Valg af 1 bilagskontrollant (hvert år).

5. Indkomne forslag.

6. Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Alle klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 16 år, og som har været medlemmer af klubben i den senest forudgående sæson.
Stemmeret udøves kun ved personligt fremmøde.
Man kan kun vælges ved personligt fremmøde eller ved at have givet bestyrelsen skriftligt tilsagn.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes af bestyrelsen, når denne finder grund dertil og i øvrigt inden 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning herom fra mindst ¼ af foreningens medlemmer.

§6. Ledelse og tegningsret.

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsesmøderne og generalforsamlinger.
Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg.
Nedsatte udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen og klubbens love. Såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt, kan nedsatte udvalg pålægges at føre regnskab og/eller protokol.
Ved ophævelse skal alt LTK-materiale afleveres til bestyrelsen.
Klubben tegnes af den samlede bestyrelse.

§7. Økonomi.

For klubbens forpligtelser hæfter foreningen med sin formue. Klubbens medlemmer eller medlemmer af bestyrelsen hæfter ikke.
Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september, og bestyrelsen aflægger regnskab hvert år på den ordinære generalforsamling.
Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt bilagskontrollant.

 §8. Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når de vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

§9. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For vedtagelse kræves, at mindst 2/3 stemmer derfor. Opnås det nævnte flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uden hensyn til de stemmeberettigede antal.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætsmæssige formål

Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2017.

Dirigent: Steen Sparvath