Referat fra generalforsamlingen april 2017

  • 12. maj 2017

Blev afholdt i Lunderskovhallen onsdag den 26. april kl 19:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Valg (dirigenten afgør valgform):
a) Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer:
(Hvis der er et lige antal bestyrelsesmedlemmer, er halvdelen på valg hvert år.
Hvis der er et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, er en under halvdelen på valg
hvert andet år.)
b) Valg af 1 suppleant (hvert år)
c) Valg af 1 bilagskontrollant (hvert år).
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Otte personer var mødt op.

1: Steen Sparvath blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
2: Formand Jørgen Mortensen fremlagde beretning, som blev godkendt.
3: Regnskabet blev godkendt.
4: Jørgen Mortensen og Torben Nielsen var på valg. Jørgen ønskede ikke genvalg. Torben blev valgt.
Karsten Jensen blev valgt som suppleant.
Thorkild Jakobsen blev valgt som bilagskontrollant.
5: Der var forslag fra bestyrelsen om ændring i vedtægterne: bestyrelsen foreslår, at regnskabsåret går fra
1. oktober til 30. september. Desuden foreslås, at generalforsamlingen flyttes til afholdelse inden udgangen af
november. Begrundelse: en nyvalgt bestyrelse skal nu arbejde med vedtagne beslutninger, som kendes, når sæsonen
går i gang. Desuden holdes interessen for fremmøde til generalforsamlingen lettere ved lige.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6: Der blev talt om synligheden af klubben på diverse medier. Bestyrelsen består nu kun af tre personer, så man er
spændt på interessen for tennis fremover. Bestyrelsen er klar over, at der skal gøres en ekstra indsats, og
derfor er der i 2017 ansat en træner til børn og voksne.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen lukkede.

Referent: Torben Nielsen 12. maj 2017